Regulamin

I Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego pod adresem www.ninaambroziak.com w którym oferuje się do sprzedaży usługi sesji terapeutycznych (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest: Nina Ambroziak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nina Ambroziak, z siedziba w Warszawie, przy ul. Włodarzewskiej 76G/2, 02-393 Warszawa, NIP 6422695476, REGON 389167454 (zwana dalej Sprzedawcą).
 2. Sprzedawca dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z  dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030). Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zasady prawne oraz znajduje uszczegółowienie w Polityce Prywatności Sprzedawcy, który znajduje się tutaj.
 3. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740).
  Do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740).
 4. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana Klientem.
 5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.
 6. Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa bez rejestracji lub w przypadku uruchomienia przez Sprzedawcę takiej usługi po założeniu konta w Sklepie Internetowym. W drugim przypadku, prawidłowe zarejestrowanie się przez Klienta na stronie www.ninaambroziak.com, pozwala na korzystanie z przez Klienta z dodatkowych opcji, przede wszystkim umożliwia podgląd historii poprzednio dokonanych zakupów. 
 7. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych usług/towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży usług / towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian. Łączna cena zakupu usług / towarów jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „DO KASY” – to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania umową. Cena widoczna po przejściu „DO KASY” uwzględnia ponadto ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych. Cena, za którą Klient dokonuje zakupu usług / towarów w Sklepie Internetowym potwierdzana jest Klientowi w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia. Ponadto każdorazowo cena sprzedaży jest potwierdzana Konsumentowi na paragonie, a w innych przypadkach – w fakturze VAT.
 9. Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sklepie Internetowym, są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.ninaambroziak.com oraz mogą być wysyłane do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie zamówionych treści handlowych.

II Realizacja zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:
  1. dokonać wyboru usługi (towaru) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego – z dostępnej aktualnie oferty – podając, jeśli opcja jest dostępna oraz ilość, a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane usługi (towary).
  2. po zakończeniu wyboru usługi (usług/ towarów) wybrać przycisk „przejdź do koszyka”.
  3. następnie dokonać, spośród aktualnie dostępnych opcji, w tym daty i godziny sesji, o ile usługę taką udostępnia Sprzedająca. Jeżeli Klient korzysta z kodu rabatowego, powinien na tym etapie wpisać go w przeznaczonym do tego miejscu, a następnie wybrać przycisk „do kasy”.
  4. następnie podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne. Następnie użyć przycisku „dalej”.
  5. wybrać sposób płatności oraz realizacji. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi.
  6. zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym chęć zawarcia umowy i wolę zakończenia zamówienia. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta usług. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego. 
 3. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
 4. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć, że usługa nie będzie dostępna. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, każdorazowo Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji zamówienia. W razie dokonania przez Klienta płatności – kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail na adres poczty – kontakt@ninaambroziak.com
 5. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w wiadomości e-mail, przesłanej na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia. W treści Klient otrzyma numer zamówienia potwierdzenie ilości usług, wartość zamówienia, formę realizacji (online/osobiście) rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nieotrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie, w razie jakichkolwiek wątpliwości albo gdy nie dokonywano zamówienia u Sprzedawcy – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sprzedającą.
 6. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, w szczególności tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

III Warunki płatności i realizacji usługi

 1. Płatność za zakupioną usługę może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
  1. gotówką w miejscu realizacji usługi;
  2. w formie przedpłaty – płatność on-line np. przelewem bankowym lub kartą kredytową Płatność on-line realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU;
 2. Jeśli płatność on-line nie powiodła się, Klient może podjąć ponowną próbę dokonania płatności. W wiadomości e-mail przesłanej z potwierdzeniem zawarcia umowy Klient otrzyma link umożliwiający podjęcie ponownej próby dokonania płatności on-line lub zmiany formy na płatność gotówką.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności on-line, niedokonanie zapłaty za zakupioną usługę w terminie 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
 4. Klient dokonuje wyboru formy realizacji zamówionej usługi, która polega na spotkaniu online bądź osobistym w siedzibie Sprzedającej. 

IV Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny:
  1. w odniesieniu do zakupu usług w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym złożył zamówienie. W przypadku chęci skorzystania z usługi w czasie obowiązywania 14-dniowego okresu uprawniającego do odstąpienia od zamówienie Klient składa deklarację o rezygnacji z przysługującego mu uprawnienia do odstąpienia od zamówienia.
 2. Po upływie terminów, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia bez podania przyczyny wygasa.
 3. W celu odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu, wysłanego pocztą tradycyjną (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce) lub e-mail. Klient może również skorzystać z formularza i przesłać na adres Sprzedającej, bądź na adres e-mail wskazany powyżej. 
 4. Niezwłocznie – to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu – po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.
 5. W przypadku Odstąpienia Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. 
 6. Sprzedawca, w przypadku, gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT, może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu zamówienia korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.

V Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności

Szczegółowy opis zasad dotyczących ochrony i przetwarzania przez administratora danych osobowych został zawarty w Polityce Prywatności, z której treścią można w łatwy sposób zapoznać się na stronie internetowej dostępnej tutaj.

VI Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Informacje na temat pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z  pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Sprzedawca, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: ec.europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sklepu Internetowego pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób. 
 6. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność całego regulaminu pozostaje przez to nienaruszona. W przypadku takim Sprzedawca zastąpi nieważne postanowienie innym, skutecznie prawnym postanowieniem, zbliżonym celem do postanowień uznanych za nieważne, które nie będzie uchybiało reżimowi ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.0.827).
 7. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie lub wyżej opisanymi sposobami podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.