Polityka prywatności

I. Zakres obowiązywania

 1. Nina Ambroziak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nina Ambroziak, z siedziba w Warszawie, przy ul. Włodarzewskiej 76G/2, 02-393 Warszawa, NIP 6422695476, REGON 389167454 jest Administratorką, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej “RODO”), danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ninaambroziak.com (dalej zwanego „Stroną” lub „Sklepem”), będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Nina Ambroziak (dalej zwana również: Administratorką) ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.  
 2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczeń, Twoje preferencje zakupowe itp. W przypadku gdybyś miała/miał wątpliwości czy dana informacja stanowi Twoje dane osobowe – skontaktuj się ze mną – chętnie odpowiem. 
 3. Użyte w niniejszym dokumencie terminy: „przetwarzać” albo „przetwarzanie” oznaczają wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usług, wprowadzanie zmian itp.). 
 4. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratorka w zakresie ochrony danych osobowych zbieranych przez moją Stronę i przetwarzanych przeze mnie w związku z jego obsługą oraz powiązanych z nimi umów, usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania takich czynności jak rejestracja, przeglądanie oferty, realizacje płatności, wysyłka itp. Wszelkie moje działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, przede wszystkim RODO i przepisów krajowych. 
 5. Korzystanie przez Ciebie ze Sklepu lub korzystanie z powiązanych z nim usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.
 6. Przez pojęcia “Strona” i „Sklep” rozumiem stronę www.ninaambroziak.com
 7. Obowiązek informacyjny (czyli zestaw informacji o mnie jako Administratorce oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych) udostępniam tutaj.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W TYM ICH POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE 

Najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług www.ninaambroziak.com przedstawiam przykładowo poniżej: 

 1. Obsługa Użytkownika: Administratorka może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Tobą np. udzielenia odpowiedzi na zadane pytania bądź do zrealizowania Twojej prośby. 
 2. Rezerwacja i realizacja Vouchera: dane osobowe Użytkowników mogą być gromadzone w celu poprawnej rezerwacji Vouchera oraz realizacji usługi. 
 3. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi mój uzasadniony interes (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Administratorka jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowej lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do serwisu www.ninaambroziak.com parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik). 
 4. Akcje promocyjne: W przypadku organizowania przeze mnie akcji promocyjnych, dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą w nich udział, są przetwarzane przeze mnie zgodnie z przepisami prawa, na podstawie odrębnej zgody, tylko w niezbędnym zakresie i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji. 
 5. Ankiety: Okazjonalnie i tylko za dodatkową zgodą Użytkownika, mogę w drodze ankiet, pytać o Twoją satysfakcję z korzystania z serwisu, jego produktów, Twoich preferencji również ze względu na dane demograficzne i profilowe, które mogą obejmować np. płeć czy wiek.  

III. TWOJE PRAWA 

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych przysługuje Ci: 

 1. Prawo dostępu do danych i do kopii danych; 
 2. Prawo sprostowania i uzupełniania Twoich danych; 
 3. Prawo do usunięcia Twoich danych: jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abym przetwarzała Twoje dane, możesz żądać, abym je usunęła; 
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: możesz żądać, abym ograniczyła przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do określonych danych niezbędnych do przetwarzania ze względu na konkretną podstawę przetwarzania;
 5. Przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mam nieprawidłowe dane na Twój temat, lub przetwarzam je bezpodstawnie); 
 6. Prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format .csv) dane osobowe Ciebie dotyczące, które mi dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić mi przesłanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi); 
 7. Prawo do sprzeciwu względem przetwarzania:
  1. Sprzeciw marketingowy – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz z tego prawa – zaprzestanę przetwarzania Twoich danych w tym celu. 
  2. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinnnaś/ powinieneś wtedy wykazać mi Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przeze mnie danych objętych sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Twoje dane, chyba, że wykażę, że podstawy przetwarzania   przeze mnie Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń; 
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeśli uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz zgłosić w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, email: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000. 
 9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzam na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. 

IV. CELE PRZETWARZANIA  DANYCH 

 1. Administratorka przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  1. Realizacja sprzedaży i oferowanych usług;  
  2. Obsługa transakcji; 
  3. Rozwiązywanie problemów technicznych; 
  4. Dostosowywanie kategorii ofert i samych ofert we właściwościach Serwisu; 
  5. Kontakt z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolone działania marketingowe, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon; 
  6. Przeprowadzanie badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem jego funkcjonowania, poprawy jakości świadczonych usług czy przewidywania głównych zainteresowań i potrzeb Użytkowników; 
  7. Zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu oraz przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom; 
  8. Obsługa reklamacji i skarg; 
  9. Prowadzenie marketingu bezpośredniego; 
  10. Organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych; 
  11. Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych; 
  12. Zapewnienie obsługi usług płatniczych, płatność prowizji z tytułu transakcji w Serwisie, windykacja należności; 
  13. Prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 
  14. Statystyka; 
  15. Archiwizacja; 
 2. Administratorka jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji wyżej określonych celów. 

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH 

 1. Administratorka nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników w ramach współadministrowania. 
 2. Administratorka może powierzyć dane Użytkowników innym podmiotom jako podprzetwarzającym (np. Partnerami realizującymi usługę, wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych, usług rachunkowych czy prawniczych) w celu świadczenia usług przez te podmioty, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych działań, przy zachowaniu przepisów RODO i przy zachowaniu zasady niezbędności. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu. 

VI. METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin). 
 2. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: kontakt@ninaambroziak.com;
 3. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: kontakt@ninaambroziak.com wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, i poinformować o cofnięciu zgody w tym zakresie. 

VII. PLIKI COOKIES

 1. Administratorka może gromadzić w ramach usług Serwisu dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Mam do tego oddzielną politykę, którą udostępniam tutaj

VIII. BEZPIECZEŃSTWO 

Wszystkie przetwarzane przez Administratorkę lub na jego zlecenie dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem, z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przez przepisy RODO i z prawem do kontroli przestrzegania tych przepisów u podmiotów podprzetwarzających. 

IX. DANE KONTAKTOWE 

 1. Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą email na adres: kontakt@ninaambroziak.com 
 2. Zastrzegam sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, gdy zajdzie taka uzasadniona potrzeba.